1.4

Het belang van een missie, visie en strategie

Om de doelstellingen van uw organisatie goed te formuleren én te behalen, heeft u een missie en visie nodig. Die beschrijven waar u voor staat en wat u wilt bereiken. Op basis van uw missie en visie kunt u uw strategie bepalen: de manier waarop u dat wilt uitdragen en bewerkstelligen.


Missie
In uw missie omschrijft u het bestaansrecht en de identiteit van uw organisatie. U geeft ermee aan wie u bent, wat u doet en wat u wilt bereiken. Uw missie is tijdloos, maar wel direct toe te passen op elk moment. Een missie staat dus, in tegenstelling tot een visie, niet voortdurend ter discussie.

De missie van een organisatie bestaat over het algemeen uit de volgende onderdelen:

 • Werkterrein
 • Bestaansrecht
 • Betekenis voor belanghebbenden
 • Normen, waarden en overtuigingen


VOORBEELD

   • Werkterrein:
    Den Haag

   • Bestaansrecht:
    Alle kinderen hebben recht op een leuke vrijetijdsbesteding

   • Betekenis voor belanghebbenden:
    Kinderen genieten van een dagje uit

   • Normen (hoe moet men zich gedragen?):
    Alle kinderen worden op eenzelfde manier behandeld en met respect aangesproken

   • Waarden (wat wilt u nastreven met de normen?):
    Gelijkwaardigheid en waardigheid

   • Overtuigingen (welke opvattingen draagt u uit?):
    Er bestaan geen kansarme kinderen, alleen hopeloze structuren.

Dit leidt tot de volgende formulering van de missie:
Wij willen dat ieder kind in Den Haag recht heeft op een leuke vrijetijdsbesteding, zodat ook kansarme kinderen alle kansen krijgen om zich te ontplooien.

Visie
Een visie is inspirerend. Een visie geeft een ambitieus beeld van wat uw organisatie wil zijn en doen. Op basis van de wereld van nu en de kansen van morgen, beschrijft u de gewenste ideale situatie. Stel uzelf daarbij de volgende vragen:

 • Welke ontwikkelingen (economisch, sociologisch, technisch, politiek) zijn belangrijk voor onze organisatie?
 • Hoe ziet onze toekomst eruit en hoe die van onze concurrenten?
 • Welke ambities hebben wij voor de langere termijn?

VOORBEELD
   • Welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn van belang voor onze organisatie?
    Door
    bezuinigingen zijn er minder gratis activiteiten voor kinderen aanwezig

   • Wat betekent dit voor de toekomst van onze organisatie?
    We zullen eerder en vaker een beroep moeten doen op vrijwilligers en op externe financiering

   • Welke ambities verbinden wij hier aan?
    Met of zonder geld vanuit de gemeente, onze missie blijft dezelfde
Dit leidt tot formulering van de volgende visie:
Er zullen in Den Haag geen kinderen opgroeien zonder kans op deelname aan een leuke vrijetijdsbesteding.


Doelstellingen
De doelen die u wilt bereiken kunt u afleiden van uw missie en visie. Het zijn tastbare resultaten die u nastreeft om de missie, visie en strategie van de organisatie mee te verwezenlijken. Het is handig om uw doelstellingen SMART te maken: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.


VOORBEELD
   • Wanneer heeft onze organisatie succes geboekt?
    Als we in ieder stadsdeel gratis activiteiten aan kansarme kinderen kunnen aanbieden.

   • Wat maakt onze organisatie uniek?
    De gratis activiteiten voor kansarme kinderen worden volledig georganiseerd door vrijwilligers.

   • Welke factoren zijn voor onze organisatie doorslaggevend voor succes?
    Goede contacten met de stadsdeelkantoren, voldoende subsidies en fondsen en voldoende vrijwilligers.

   • Welke elementen van onze visie zijn van belang voor ons voortbestaan?
    De gemeente biedt geen gratis activiteiten meer aan. Als zij dit wel zou doen, is onze organisatie niet meer nodig. We moeten steeds vaker een beroep doen op vrijwilligers, dus werving en naamsbekendheid worden steeds belangrijker.

   • Welke meetbare resultaten willen we bereiken?
    In elk stadsdeel hebben we minstens één activiteit aangeboden aan minstens tien kinderen per activiteit.

   • Binnen welke termijn willen we deze resultaten bereiken?
    Tegen december 2016.

   • Hoe meten we deze resultaten?
    We zijn aanwezig in 8 stadsdelen. We bereiken 10 keer 8 kinderen.

   • Welk meetinstrument gaan we hiervoor gebruiken?
    De aanwezigheid wordt per activiteit opgenomen.

   • Hoe vaak gaan we onze resultaten meten?:
    We meten de resultaten per activiteit. Medio 2016 evalueren we de stand van zaken per stadsdeel.

Bestaansrecht
Bij de constructie van een missie en een visie ontkomt is de vraag van uw bestaansrecht cruciaal. Een handig hulpmiddel bij het nadenken daarover is de Golden Circle. Dit middel dwingt u om van binnen (‘Why’) naar buiten (‘What’) te denken – over uw motieven, uw methoden en uw diensten of producten.


Strategie
De strategie van uw organisatie is een groter plan, dat beschrijft hoe u de missie en visie en de daarvan afgeleide doelstellingen gaat realiseren. Om uw strategie goed in kaart te brengen, is het van belang een strategisch plan op te stellen. Daarin staat hoe u uw doelstellingen stapsgewijs wilt bereiken. Een strategisch plan heeft veel voordelen. U kunt gemakkelijker coördineren, meten, aanpassingen doorvoeren en taken overdragen. Meestal worden strategische plannen vastgelegd in een jaarplan, maar dit kan natuurlijk ook een plan voor de langere termijn zijn. Denk hier dus goed over na, praat erover met belanghebbenden, leg het vast en blijf de beschreven stappen constant toetsen aan de missie, visie en doelstellingen.

Handige vragen bij het formuleren van een strategie:

 • Hoe gaan we onze resultaten bereiken?
 • Op welke manieren is het mogelijk onze doelen te realiseren?
 • Welke maatregelen moeten we nemen?
 • Op welke manier willen wij dit uitdragen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat wij voortdurend leren?

VOORBEELD
   • Hoe gaan we onze resultaten bereiken?
    We gaan in gesprek met de stadsdelen, met het oog op financiering en om kansloze kinderen te kunnen vinden en benaderen. We bieden ons aan bij de sociale wijkteams.
   • Welke maatregelen moeten we nemen?
    We moeten een vrijwilligerscoördinator aanstellen die de werving van vrijwilligers verzorgt en die garandeert dat iedere vrijwilliger een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) heeft.

   • Op welke manier willen wij dit uitdragen?
    Bij iedere activiteit nodigen we de pers uit en communiceren we uitvoerig via social media en onze website.

   • Hoe zorgen we ervoor dat wij voortdurend leren?:
    Na iedere activiteit gaat de vrijwilligerscoördinator in gesprek met de vrijwilligers. Ook gaan we na iedere activiteit met de stadsdelen in gesprek. Voor de evaluatie medio 2016 nodigen we alle betrokken partijen uit. Het contact met de stadsdelen moet vraaggericht alsook aanbodgericht opgezet worden.


Een strategisch plan succesvol implementeren is een geleidelijk proces. Het bestaat grofweg uit vier stappen:

 1. Vertaal uw strategische ideeën in maatstaven.
  Dat betekent focus aanbrengen en keuzes maken. Waar gaat u zich als eerste op richten?
 2. Operationaliseer de ideeën om uw strategische doelen te behalen.
  Daarbij maakt u een financiële en capaciteitsbegroting.
 3. Monitor en leer.
  Als de strategie geïmplementeerd is, moet u de prestaties blijven volgen.
 4. Evalueer en stel bij.
  Om competitief te blijven, moet u de strategie van tijd tot tijd evalueren en zo nodig aanpassen.

Maak gebruik van dit format voor een strategisch plan. Ook kunt u kijken naar de strategische plannen van vergelijkbare organisaties die al succes hebben geboekt.
Tevens kunt u een tool voor strategische planning inzetten.


Geraadpleegde bronnen
Bekijk hier de geraadpleegde bronnen.