1.4

Het belang van een missie, visie en strategie

Om de doelstellingen van uw organisatie goed te formuleren én te behalen, zijn een missie en visie nodig. Die beschrijven waar u voor staat en wat u wilt bereiken. Op basis van uw missie en visie kunt u uw strategie bepalen.


Missie
Een missie omschrijft het bestaansrecht en de identiteit van uw organisatie. U geeft daarmee aan wie u bent, wat u doet en wat u wilt bereiken. Uw missie is tijdloos, maar wel toe te passen op dit moment. Een missie staat dus, in tegenstelling tot een visie, niet voortdurend ter discussie.

De missie van een organisatie bestaat over het algemeen uit de volgende onderdelen:

 • Werkterrein
 • Bestaansrecht
 • Betekenis voor belanghebbenden
 • Normen, waarden en overtuigingen

VOORBEELD
   • Werkterrein:
    Den Haag

   • Bestaansrecht:
    Alle kinderen hebben recht op een leuke vrijetijdsbesteding

   • Betekenis voor belanghebbenden:
    Kinderen genieten van een dagje uit

   • Normen (hoe moet men zich gedragen?):
    Alle kinderen worden op een zelfde manier behandeld en met respect aangesproken

   • Waarden (wat wil je nastreven met de normen?):
    Gelijkwaardigheid en waardigheid

   • Overtuigingen (welke opvattingen draag je uit?):
    Er bestaan geen kansarme kinderen, enkel hopeloze structuren.

Dit leidt tot de volgende formulering van de missie:
Wij willen dat ieder kind in Den Haag recht heeft op een leuke vrijetijdsbesteding zodat ook kansarme kinderen alle kansen krijgen om zich te ontplooien.Visie

Een visie is inspirerend. Een visie geeft een ambitieus beeld van wat uw organisatie wil zijn. Kijkend naar de wereld van nu en de kansen van morgen, beschrijft u de gewenste droomsituatie. Stel uzelf daarbij de volgende vragen:

 • Welke ontwikkelingen (economisch, sociologisch, technisch, politiek) zijn belangrijk voor onze organisatie?
 • Hoe ziet onze toekomst eruit en die van onze concurrenten?
 • Welke ambities hebben wij op langere termijn?

VOORBEELD
   • Welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn van belang voor onze organisatie?:
    Door
    bezuinigingen zijn er minder gratis activiteiten voor kinderen aanwezig

   • Wat betekent dit voor de toekomst van onze organisatie?:
    We zullen meer beroep moeten doen op vrijwilligers en externe financiering

   • Welke ambities verbinden wij hier aan?:
    Met of zonder geld vanuit de gemeente blijft onze missie dezelfde

   • Dit leidt tot de volgende formulering van de visie:
    Er zullen in Den Haag geen kinderen opgroeien zonder kans op deelname aan een leuke vrijetijdsbesteding.


Doelstellingen
De doelen die u wilt bereiken worden afgeleid van uw missie en visie. Het zijn tastbare resultaten die u nastreeft om de missie, visie en strategie van de organisatie te verwezenlijken. Het is handig om uw doelstellingen SMART te maken: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.


VOORBEELD
   • Wanneer heeft onze organisatie succes geboekt?:
    Wanneer we in ieder stadsdeel gratis activiteiten aan kansarme kinderen kunnen aanbieden

   • Wat maakt onze organisatie uniek?:
    De gratis activiteiten voor kansarme kinderen die volledig door vrijwilligers worden georganiseerd.

   • Welke factoren zijn voor onze organisatie doorslaggevend voor succes?
    Goede contacten met de stadsdeelkantoren, voldoende subsidies en fondsen en voldoende vrijwilligers.

   • Welke elementen van onze visie zijn van belang voor ons voortbestaan?
    De gemeente biedt geen gratis activiteiten meer aan, wanneer ze dit wel zou doen zijn wij niet meer nodig. We moeten steeds meer beroep doen op vrijwilligers, waardoor werving en naamsbekendheid van groot belang wordt.

   • Welke meetbare resultaten willen we bereiken?:
    In minstens ieder stadsdeel één activiteit hebben aangeboden aan minstens tien kinderen per activiteit.

   • Binnen welke termijn wil je deze resultaten bereiken?:
    Tegen december 2016.

   • Hoe meten we deze resultaten?:
    Aanwezigheid in 8 stadsdelen en 10 keer 8 kinderen bereiken.

   • Welk meetinstrument gaan wij hiervoor gebruiken?:
    Per activiteit worden de aanwezigheden opgenomen

   • Hoe vaak gaan we onze resultaten meten?:
    Per activiteit en medio 2016 een evaluatie van de stand van zaken per stadsdeel


Strategie
De strategie van uw organisatie is een groter plan, dat beschrijft hoe u de missie en visie en de daaruit afgeleide doelstellingen gaat bereiken. Om uw strategie goed in kaart te brengen, is het van belang een strategisch plan op te stellen. Daarin staat stapsgewijs hoe u uw doelstellingen wilt bereiken. Een strategisch plan heeft veel voordelen. U kunt makkelijker coördineren, meten, aanpassingen doorvoeren en taken overdragen. Meestal worden strategische plannen vastgelegd in een jaarplan, maar dit kan natuurlijk ook op langere termijn. Denk hier dus goed over na, praat er over met belanghebbenden, leg het vast en blijf de beschreven stappen constant toetsen aan de missie, visie en doelstellingen.

Handige vragen bij het formuleren van een strategie:

 • Hoe gaan we onze resultaten bereiken?
 • Op welke manieren is het mogelijke onze doelen te realiseren?
 • Welke maatregelen moeten we nemen?
 • Op welke manier willen wij dit uitdragen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat wij voortdurend leren?

VOORBEELD
   • Hoe gaan we onze resultaten te bereiken?:
    We gaan in gesprek met de stadsdelen ten behoeve van financiering en het detecteren van de kansloze kinderen. We bieden ons aan bij de sociale wijkteams.
   • Welke maatregelen moeten we nemen?:
    We moeten een vrijwilligerscoördinator aanstellen die de werving verzorgt en veilig stelt dat iedere vrijwilliger een VOG heeft.

   • Op welke manier willen wij dit uitdragen?:
    Bij iedere activiteit nodigen we de pers uiten communiceren we uitvoerig via de social media kanalen en de eigen webstek.

   • Hoe zorgen we ervoor dat wij voortdurend leren?:
    Na iedere activiteit gaat de vrijwilligerscoördinator in gesprek met de vrijwilligers. Ook met de stadsdelen gaan we in gesprek na iedere activiteit en op de evaluatie medio 2016 nodigen we alle betrokken partijen uit. Het contact met de stadsdelen moet vraaggericht alsook aanbodgericht opgezet worden.

Het proces om een strategisch plan succesvol te implementeren, bestaat grofweg uit vier stappen:

 1. Vertaal strategische ideeën naar maatstaven.
  Dat betekent focus aanbrengen en keuzes maken. Waar gaat u zich als eerste op richten?
 2. Operationaliseer de ideeën om uw strategische doelen te behalen.
  Daarbij maakt u een financiële en capaciteitsbegroting.
 3. Monitor en leer.
  Als de strategie geïmplementeerd is, moet u de prestaties blijven volgen.
 4. Evalueer en stel bij.
  Om competitief te blijven, moet u de strategie van tijd tot tijd evalueren en zo nodig aanpassen.

Maak gebruik van het Format voor een strategisch plan. Ook kunt u kijken naar de strategische plannen van vergelijkbare stichtingen en verenigingen die al succes hebben geboekt.
Ook kunt u een tool voor strategische planning inzetten.


Geraadpleegde bronnen
Bekijk hier de geraadpleegde bronnen