2.3

Statuten

Voor de oprichting van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of een stichting heeft u een akte van de notaris nodig. Met deze akte verklaart u dat de stichting in het leven is geroepen en bepaalt u de statuten. Lees hier alles over notariële akten.

Statuten zijn niet hetzelfde als het huishoudelijk reglement, dat ook een verzameling van regels is bij (onder meer) verenigingen. Deze regels ondersteunen meestal de statuten. Voor het wijzigen van het huishoudelijk reglement hoeft u ook niet naar de notaris, zoals dat voor wijziging van de statuten wel moet. Vaak wordt in de statuten ruimte gelaten voor verdere invulling van details in een huishoudelijk reglement.


In de statuten staan in ieder geval:

 • de naam van de stichting, met het woord 'stichting' als deel van de naam
 • het doel van de stichting
 • hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden
 • de vestigingsplaats van de stichting
 • hoe besluitvorming plaatsvindt binnen de stichting
 • waar het geld naartoe gaat als de stichting wordt opgeheven

Extra zaken in de statuten
Naast de wettelijk verplichte zaken kunt u nog andere laten opnemen in de statuten. Ook die worden dan vaststaande regels. Let wel: het veranderen van statuten kost geld. Dus neem in de statuten alleen die zaken op die van groot belang zijn voor het goede reilen en zeilen van de organisatie. Ga niet te gedetailleerd te werk. Bekijk deze adviezen over het wijzigen van statuten.

Voor opname in de statuten kunt u nog aan deze extra zaken denken.


Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement dient als aanvulling op de statuten, maar is er ondergeschikt aan. Het is dus van belang om te bepalen in hoeverre u huishoudelijke regels wilt vastleggen in de statuten of er ruimte voor wilt laten. Uw organisatie is namelijk minder flexibel wanneer alles in de statuten wordt vastgelegd: elke wijziging daarvan moet via een notariële akte gebeuren.

Zolang het huishoudelijk reglement niet in strijd is met de wet of de statuten kunt u erin opnemen wat u wilt. U kunt denken aan de volgende zaken:

 • Functieomschrijvingen
 • Omgangsregels
 • Regeling van vergaderingen
 • Aanlevering van punten voor de bestuursvergadering
 • Verantwoordelijkheden
 • Communicatie met de buitenwereld
 • Omgang met donaties en giften
 • Aangifte van declaraties en onkosten
 • Opstelling, vaststelling en bekrachtiging van beleid
 • Wijziging van het huishoudelijk reglement (bij een stichting kan dat door een gewone meerderheid binnen het bestuur, dus de helft van de bestuursleden + 1, bij een vereniging door een gewone meerderheid binnen de Algemene Ledenvergadering)

Geraadpleegde bronnen
Bekijk hier de geraadpleegde bronnen.