Extra zaken in de statuten

Neem in de statuten alleen die zaken op die van groot belang zijn voor het goede reilen en zeilen van de organisatie. Ga niet te gedetailleerd te werk. Dat geldt ook voor niet wettelijk verplichte zaken die u wilt opnemen. U kunt dan aan de volgende zaken denken:

Voor verenigingen

  • Het toelaten van een lid tot de vereniging. (Wordt er niets bepaald, dan beslist het bestuur, al kan de algemene vergadering een negatieve beslissing terugdraaien.)
  • Het opzeggen van een lidmaatschap door de vereniging.
  • Het verbinden van voorwaarden aan het lidmaatschap.
  • Vaststelling van de groep personen die tot bestuurslid kunnen worden benoemd.
  • Het uitbrengen van meer stemmen door bepaalde leden tijdens de algemene ledenvergadering.

Voor stichtingen:

  • Het toekennen van vertegenwoordigingsbevoegdheid aan één of meer bestuurders (in plaats van aan het gehele bestuur samen) of aan een ander dan een bestuurder.
  • Statutenwijziging mogelijk maken. Dit moet dan direct in de eerste versie van de statuten worden opgenomen. Gebeurt dat niet, dan is wijziging niet mogelijk zonder een gang naar de rechter.