Wijzigen van statuten

Het is verstandig om bij het opstellen van de statuten naar volledigheid te streven.

  • Dan bestaat wel het gevaar dat u te gedetailleerd te werk gaat, zodat u de statuten op zeker moment moet gaan wijzigen. En dat kost geld! Als de statuten zijn vastgelegd in een notariĆ«le akte, moet u namelijk ook de statutenwijziging in een nieuwe notariĆ«le akte laten vastleggen; en doorgeven aan de Kamer van Koophandel.

Stichting

Over het algemeen beslist binnen een stichting het bestuur over een statutenwijziging, tenzij in de statuten is opgenomen dat er nog andere instanties bij moeten worden betrokken. Dat kunnen bijvoorbeeld de toezichthouders zijn.

  • Als u wilt dat de statuten van uw stichting gewijzigd kunnen worden, dient u daarnaast in die statuten op te nemen op welke wijze dat kan. Doet u dat niet, dan moet een rechter beslissen over het al dan niet toestaan van wijzigingen; ook dat kost geld!

Vereniging

Binnen een vereniging beslist de Algemene Ledenvergadering over een statutenwijziging. Ook hier geldt dat andere bij een statutenwijziging betrokken instanties in de statuten moeten worden vermeld.

  • In principe moet de Algemene Ledenvergadering een statutenwijziging aannemen met een tweederdemeerderheid. U kunt in de statuten echter een bepaling laten opnemen over het aantal leden dat aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn voor een geldig besluit over een statutenwijziging.