Tien tips voor het aanvragen van een subsidie

 • Zorg voor een goede visie
  Subsidie is niets meer en niets minder dan een tegemoetkoming in kosten. Heeft u als organisatie goed inzicht in hoe u zich in de toekomst wilt en gaat ontwikkelen? Dan geeft dat een goed beeld van waar u kosten gaat maken en waar dus een subsidie het meest wenselijk is. Met een goede toekomstvisie kunt u gerichter zoeken.
 • Wees op de hoogte
  Daar waar de doelstellingen van het beleid gelijk lopen met de doelstellingen van uw organisatie liggen kansen. Veel van deze informatie haalt u uit de krant, vakbladen en regionale bladen. Ook op internet kunt u veel subsidie-informatie vinden. Als u van de diverse beleidsterreinen een goed beeld heeft, kunt u een match maken.
 • Zorg voor een goed netwerk
  Contact met bestuurders en ambtenaren is ook zeer zinvol. Zij kunnen u attenderen op subsidiemogelijkheden. Zij kunnen u ook doorverwijzen naar de juiste personen. Uiteindelijk levert dit kostbare informatie op die u kunt gebruiken voor het indienen van een subsidieaanvraag.
 • Analyseer belanghebbenden
  Bepaal welke instantie naast uzelf er belang bij heeft dat uw project succesvol is. Als u die organisatie (veelal een overheidsinstantie) kunt aanwijzen, heeft u meestal de subsidieverstrekker te pakken.
 • Informatie verzamelen en kansen peilen
  Belangrijk is dat een aanvraag zo goed mogelijk aansluit bij het subsidieprogramma. Soms is het noodzakelijk dat u het subsidieproject iets wijzigt om binnen de voorwaarden te passen. Verzamel zoveel mogelijk informatie over de voorwaarden waarop de subsidieverstrekker selecteert. Dat geldt zeker bij aanvragen die op kwaliteit met andere aanvragen moeten concurreren. Interessant zijn goede regelingsinformatie en eventuele beleidsstukken (van de diverse overheden) over het thema waar uw aanvraag betrekking op heeft. Als het mogelijk is om een aanvraag al op voorhand voor te leggen aan een verstrekker, is het zinvol dit ook te doen. De informatie die hieruit komt kunt u gebruiken om een aanvraag sterker te maken, of om alsnog af te zien van een aanvraag.
 • Wees op tijd
  Subsidie is een stimuleringsmiddel. Subsidie moet u over het algemeen aanvragen voordat u verplichtingen bent aangegaan. Veel subsidies kennen bovendien deadlines.
 • Controleer of u de subsidie werkelijk wilt
  Als de contouren van de subsidieaanvraag zichtbaar zijn, is het belangrijk dat u de opties mét en zonder subsidie naast elkaar houdt. Het kan zijn dat u – om voor subsidie in aanmerking te komen – het project moet aanpassen. Welk traject is voor u het aantrekkelijkst?
 • Wijs een verantwoordelijke aan
  Het is van belang dat iemand verantwoordelijk is voor de subsidieaanvraag en de realisatie van het project. Dit kan een medewerker zijn, maar ook een externe adviseur. Maak deze persoon verantwoordelijk voor de voortgang en het resultaat. Zo voorkomt u dat zaken rond de aanvraag en de verantwoording blijven liggen. De penningmeester is hiervoor de uitgelezen persoon.
 • Leg een dossier aan
  Bij subsidietoezeggingen horen verplichtingen. U moet daaraan voldoen om de toegezegde subsidie daadwerkelijk te ontvangen. Dat u de begrote kosten ook daadwerkelijk hebt gemaakt, moet u aantonen (soms met een accountantsverklaring). Verzamel daarom direct vanaf de start van de subsidieaanvraag bewijzen en leg deze systematisch vast. Dat bespaart u veel tijd op het moment dat u uw vaststellingsformulier moet inzenden en bij een eventuele controle.
 • Evalueer de voortgang met de verstrekker
  Zeker bij omvangrijke projecten is het van groot belang om de subsidieverstrekker geregeld op de hoogte te stellen van de voortgang. Bij wijziging van het project gedurende de uitvoering is dit vaak een verplichting. Door regelmatig contact te onderhouden kunt u vroegtijdig knelpunten signaleren en indien mogelijk oplossen.